Zasady ogólne

Regulamin Szkolnego Budżetu Obuwatelskiego 2022

 • 1. Wprowadzenie
 1. Szkolny Budżet Obywatelski na 2022 rok, zwany dalej SBO 2022, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.

SBO 2022 ma charakter partycypacyjny, daje uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia SBO 2022.
 2. Budżet SBO 2022 to 40 000 zł, w tym maksymalnie 5000 zł na jedno zadanie.
 • 2. Zasady ogólne
 1. Szkolny Budżet Obywatelski 2022 zwany dalej SBO 2022 jest organizowany w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Mrągowo:
 2. Zespół Oświatowo-Sportowym “BAZA”,
 3. Zespół Szkół Specjalnych,
 4. Zespół Szkół nr 4 im. gen. S. Grota- Roweckiego,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły,
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Bohaterów Warszawy,
 8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte

 

 1.   W SBO na realizację zwycięskich projektów zabezpieczonych jest 40 000 zł pochodzących z budżetu Gminy Miasta Mrągowo.
 2. SBO zarządza Szkolny Zespół Koordynujący zwany dalej SZK składający się z przedstawiciela rodziców, grona pedagogicznego, uczniów oraz koordynator SBO, powołany odrębnym zarządzeniem  Burmistrza Miasta Mrągowo.
 3. Nad pracą SZK czuwa koordynator SBO, który również dba o prawidłowy przebieg SBO 2022, wspiera pracę  SZK. 
 4. SBO przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
 • 3.  Pisanie i składanie projektów
 1. Uczniowie szkół  wymienionych w § 2 ust.1 od a do g  mogą składać następujące typy projektów: zakupy (wyposażenie przestrzeni na terenie szkoły, która służy uczniom), wydarzenia i inicjatywy (np. działania na rzecz mieszkańców Miasta Mrągowa).
 2. Projekty muszą być zgodne z prawem i dotyczyć zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem wynikających z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.
 3. Projekty muszą być realizowane na terenie szkoły a w przypadku wydarzenia bądź inicjatywy na rzecz mieszkańców Mrągowa - na terenie  Miasta.
 4. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich  realizacją.
 5. Projekty muszą być możliwe do zrealizowania w terminie do kwietnia 2022 roku.
 6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna oraz docelowe grupy mieszkańców Mrągowa (określone założeniami projektu).
 7. W ramach SBO minimalna kwota na pojedynczy projekt to 2600 zł, a maksymalna kwota na pojedynczy projekt to 5 000 zł. 
 8. Projekty składać mogą uczniowie i uczennice.
 9. Członkowie SZK nie mogą składać projektów.

10.Projekty można składać: 

 1. Indywidualnie,
 2. Grupowo
 3. Jedna osoba/grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 4. Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3 Regulaminu podpisaną przez co najmniej 10 uczniów i uczennic.
 5. Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.
 6. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.
 7. Projekty należy składać:
 8. w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu, dostępnym w sekretariacie szkoły,
 9. za pomocą MODUŁU SBO.
 • 4. Weryfikacja projektów
 1. Projekty weryfikują członkowie SZK i inne osoby przez nich wyznaczone. Projekty zweryfikowane przez SZK zostaną przekazane do zatwierdzenia koordynatorowi SBO 2022.
 2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
 3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynator SBO przekazuje za pośrednictwem modułu bądź na e-mail (w przypadku projektu złożonego w wersji papierowej) członka SZK zwracając go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
 4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZK zwracają je autorom, dając wskazówkę, co należy zrobić, aby uniknąć kolizji.
 5. Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.
 6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.
 7. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji SZK w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje koordynator SBO. Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.
 8. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru zatwierdza SZK i koordynator SBO w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Koordynator SBO publikuje listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru.
 • 5. Promocja projektów
 1. Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej np. za pomocą plakatów i ulotek itp.
 2. ZSK wskazuje miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.
 • 6. Wybór projektów
 1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
 2. Głosować mogą uczniowie i uczennice.
 3. Głosować można na jeden projekt.
 4. Głosowanie odbywa się za pomocą:
 5. Formularza internetowego,
 6. za pomocą MODUŁU. 
 7. Głosowanie jest tajne.

 

 • 7.  Ogłoszenie wyników i realizacja projektów
 1. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów, a ich budżet mieści się w kwocie określonej w § 3 ust. 7.
 2. Koordynator SBO publikuje wyniki wraz z podaniem informacji  o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich projektów.
 • 8. Zmiany regulaminu

W uzasadnionych przypadkach ZSK w porozumieniu z koordynatorem SBO może zaproponować zmiany regulaminu, niezwłocznie informując o tym Burmistrza Miasta Mrągowa oraz społeczność szkolną.

 • 9. Dobrowolność

Udział w każdym etapie SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.