Zasady ogólne

Regulamin Szkolnego Budżetu Obuwatelskiego 2023

 • 1. Wprowadzenie
 1. Szkolny Budżet Obywatelski na 2023 rok, zwany dalej SBO 2023, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.

SBO 2023 ma  charakter partycypacyjny, daje uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia SBO 2023.
 2. Budżet SBO 2023 to 40 000 zł, w tym maksymalnie 5000 zł na jedno zadanie.
 • 2. Zasady ogólne
 1. Szkolny Budżet Obywatelski 2023 zwany dalej SBO 2023 jest organizowany w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Mrągowo:
 2. Zespół Oświatowo-Sportowym “BAZA”,
 3. Zespół Szkół Specjalnych,
 4. Zespół Szkół nr 4 im. gen. S. Grota- Roweckiego,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły,
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Bohaterów Warszawy,
 8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte.

 

 1.   W SBO na realizację zwycięskich projektów zabezpieczonych jest 40 000 zł pochodzących z budżetu Gminy Miasta Mrągowo.
 2. SBO zarządza Szkolny Zespół Koordynujący zwany dalej SZK składający się z przedstawiciela rodziców, grona pedagogicznego, uczniów oraz koordynator SBO, powołany zarządzeniem  Burmistrza Miasta Mrągowo.
 3. Nad pracą SZK czuwa koordynatorka SBO, która również dba o prawidłowy przebieg SBO 2023, wspiera pracę  SZK. 
 4. SBO przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
 • 3. Powołanie i rola Szkolnego Zespołu Koordynującego
 1. Powołuje się Szkolny Zespół Koordynujący, zwany w dalszej części SZK lub Zespołem, w celu przeprowadzenia na terenie Miasta Mrągowo Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) na 2023 rok.
 2. Nad pracą SZK czuwa koordynatorka SBO (pracowniczka Referatu Promocji i Rozwoju), która również dba o prawidłowy przebieg SBO oraz wspiera prace SZK
 3. Zadaniem Szkolnego Zespołu Koordynującego jest dbanie o prawidłowy przebieg wdrażania procedur SBO, zgodnie z niniejszymi zasadami, w tym, w szczególności:
 • promowanie idei Budżetu Obywatelskiego,
 • koordynowanie przebiegu akcji informacyjno- edukacyjnej i pomoc uczniom w kwestiach związanych z SBO,
 • ustalenie terminarza spotkań z uczniami,
 • weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych zadań do SBO we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
 • informowanie uczniów o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektach oraz o powodach odrzucenia projektów,
 • czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania,
 • ogłoszenie wyników głosowania,
 • prowadzenie monitoringu realizacji projektów,
 • ewaluacja procesu wdrażania SBO.
 1. Zespół koordynujący składa się minimum z jednego reprezentanta rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów z każdej placówki biorącej udział w SBO, a w jego skład wchodzą:
 • w Zespole Oświatowo-Sportowym "Baza":
 1. Lucyna Gorczak- Cała- reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Katarzyna Dudzińska - reprezentantka rodziców,
 3. Julia Cała- reprezentantka uczniów,
 4. Matylda Rodziewicz- reprezentantka uczniów.
 • w Zespole Szkół Specjalnych:
 1. Alicja Michalkiewicz- reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Urszula Kuberska - reprezentantka rodziców,
 3. Wiktoria Sokołowska - reprezentantka uczniów.
 • w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego:
 1. Beata Więcek - reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Marina Razumov - reprezentantka rodziców,
 3. Fedor Razumov - reprezentant uczniów.
 • w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika:
 1. Izabela Gadomska - reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Iwona Olender - reprezentantka rodziców,
 3. Neli Szabelska - reprezentantka uczniów,
 4. Klaudia Świąć - reprezentantka uczniów.
 • w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Bohaterów Warszawy:
 1. Monika Chorążewicz - reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Paulina Kuliś - reprezentantka rodziców,
 3. Hanna Trypucka - reprezentantka uczniów.
 • w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły:
 1. Katarzyna Krawczyk - reprezentantka grona pedagogicznego,
 2. Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk - reprezentantka grona pedagogicznego,
 3. Joanna Kabat - reprezentantka rodziców,
 4. Julia Kaczmarczyk - reprezentantka uczniów.
 • w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 1. Waldemar Cybul - reprezentant grona pedagogicznego,
 2. Roman Nakielski - reprezentant rodziców,
 3. Aleksandra Koziatek - reprezentantka uczniów.
 • w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte
 1. a) Cezary Samborski - reprezentant grona pedagogicznego, 
 2. b) Renata Nowotnik - reprezentantka rodziców, 
 3. c) Maja Samborska - reprezentantka uczniów.
 4. Członkowie Zespołu nie mogą składać projektów do SBO, ze względu na zachowanie bezstronności podczas ich weryfikacji.
 5. Członkowie Zespołu wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.
 6. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu.
 • 3.  Pisanie i składanie projektów
 1. Uczniowie szkół  wymienionych w § 2 ust.1 od a do h  mogą składać następujące typy projektów: zakupy (wyposażenie przestrzeni na terenie szkoły, która służy uczniom), wydarzenia i inicjatywy (np. działania na rzecz mieszkańców Miasta Mrągowa, warsztaty, pokazy talentów itd.).
 2. Projekty muszą być zgodne z prawem i dotyczyć zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem wynikających z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.
 3. Projekty muszą być realizowane na terenie szkoły a w przypadku wydarzenia bądź inicjatywy na rzecz mieszkańców Mrągowa - na terenie Miasta.
 4. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.
 5. Projekty muszą być możliwe do zrealizowania w terminie do kwietnia 2023 roku.
 6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna oraz docelowe grupy mieszkańców Mrągowa (określone założeniami projektu).
 7. W ramach SBO minimalna kwota na pojedynczy projekt to 2600 zł, a maksymalna kwota na pojedynczy projekt to 5 000 zł. 
 8. Projekty składać mogą uczniowie i uczennice.
 9. Członkowie SZK nie mogą składać projektów.
 10. Projekty można składać: a) indywidualnie, b) grupowo.
 11. Jedna osoba/grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 12. Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3 Regulaminu podpisaną przez co najmniej 10 uczniów i uczennic.
 13. Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt oraz nauczyciele.
 14. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.
 15. Projekty należy składać:
  1. w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu, dostępnym w sekretariacie szkoły,
  2. za pomocą MODUŁU SBO.
 • 4. Weryfikacja projektów
 1. Projekty weryfikują członkowie SZK i inne osoby przez nich wyznaczone. Projekty zweryfikowane przez SZK zostaną przekazane do zatwierdzenia koordynatorce SBO 2023.
 2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
 3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynatorka SBO przekazuje za pośrednictwem modułu bądź na e-mail (w przypadku projektu złożonego w wersji papierowej) członka SZK zwracając go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
 4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZK zwracają je autorom, dając wskazówkę, co należy zrobić, aby uniknąć kolizji.
 5. Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.
 6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.
 7. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji SZK w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje koordynatorka SBO. Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.
 8. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru zatwierdza SZK i koordynatorka SBO w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Koordynatorka SBO publikuje listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru.
 • 5. Promocja projektów
 1. Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej np. za pomocą plakatów i ulotek itp.
 2. SZK wskazuje miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.
 • 6. Wybór projektów
 1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
 2. Głosować mogą uczniowie i uczennice.
 3. Głosować można na jeden projekt.
 4. Głosowanie odbywa się za pomocą:
 5. formularza internetowego,
 6. za pomocą MODUŁU. 
 7. Głosowanie jest tajne.
 • 7.  Ogłoszenie wyników i realizacja projektów
 1. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów, a ich budżet mieści się w kwocie określonej w § 3 ust. 7.
 2. Koordynatorka SBO publikuje wyniki wraz z podaniem informacji  o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich projektów.
 • 8. Zmiany regulaminu

W uzasadnionych przypadkach SZK w porozumieniu z koordynatorką SBO może zaproponować zmiany regulaminu, niezwłocznie informując o tym Burmistrza Miasta Mrągowa oraz społeczność szkolną.

 • 9. Dobrowolność

Udział w każdym etapie SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.