Budżet Obywatelski

Rejestracja nowego konta mieszkańca Konto jest wymagane do dodawania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego

KALUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Mrągowo, reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminie Miasto Mrągowo, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu obowiązku przechowywania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., Dz.U. z 2020 r. poz. 164); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy Miasto Mrągowo. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


Jeśli masz już konto Zaloguj się do panelu mieszkańca.